X

Responsive image

Nyheter
TEKNIKK OG MILJØ I MELHUS KOMMUNE: Mener at stengsel  på Kuhaugen er ulovlig

TEKNIKK OG MILJØ I MELHUS KOMMUNE: Mener at stengsel på Kuhaugen er ulovlig

Author: Melhus Avisa Gaula/Monday, May 10, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Utvalget for teknikk og miljø har enstemmig vedtatt at eiere av eiendommen gnr/bnr 91/42 fjerner ulovlig oppsatt stengsel av snarvei. Kommunen ber om at stengsel fjernes innen 1midten av juni. Dersom stengsel ikke fjernes innen fristen, kan kommunen sjøl fjerne stengselet.

AV JENS GRANØIEN

Et tilleggsforslag fra Ann Kristin Bolland (ML) om å gå i dialog med grunneier for å få ordnet en sluseåpning for myke trafikanter, ble også enstemmig vedtatt.

    Forslaget var identisk med rådmannens forslag, men fristen for å fjerne stengselet ble etter befaring og behandling i utvalget forlenget fra 30.5. til 15.6.21.

    Bakgrunnen for saken er at kommunen i 2020 mottok et brev fra Melhus idrettslag ved trimavdelingen der de informerte om at det var satt opp fysiske stengsler to steder på Kuhaugen som hindret fotgjengere å ta seg fram mellom Melhustunet, via det etablerte boligfeltet på Kuhaugen, videre ned til Gimse bru. Idrettslaget mente at stengslene var i strid med friluftsloven, og anmodet Melhus kommune om å agere overfor stengselene som var etablert.

 

Pålegg og tvangsmulkt

På bakgrunn av dette sendte Melhus kommune brev til grunneierne av eiendommen 91/48 og 91/42. Melhus kommune ga henstilling om å åpne tidligere snarvei, samt forhåndsvarsel og mulig pålegg og tvangsmulkt. Kommunen mente at stengselene var i strid med friluftsloven, og at kommunen derfor har anledning til å vedta pålegg om fjerning, dersom stengslet ikke ble fjernet.

    I brev 27. mai 2020 ga eierne av eiendom 91/42 tilsvar til forhåndsvarslet. De skriver at det det aldri har vært noen tursti, men en snarvei som folk har tatt seg til rette over deres plen. Det er ingen som har henvendt seg til dem for å anlegge en tursti over plenen. De skriver videre at de ikke så noen store problem ved at boligene Kuhaugen 40,42 og 44 unntaksvis benyttet seg å gå over plenen. Nå er situasjonen annerledes, ved at disse boligene nå har fått ny vei og ny gangvei. I tillegg har de opplevd at passasjen har blitt benyttet til motorisert ferdsel. Det ble også mer trafikk etter at Melhus IL satte opp flere trimposter i området.

    Tidligere sendte Melhus kommune brev til eier av eiendommen 91/48 hvor vi viste til at det er behov for å lage en åpning i gjerdet slik at det kunne gjenopprettes en snarveg i området. Det ble derfor varslet om at kommunen kom til å etablere en åpning mellom kommunens eiendom 91/82 og eiendommen 91/48.

    Melhus kommune mottok brev fra eier av eiendom 91/48, Aud Lunde Solem, datert 08.02.21, hvor hun ønsket å påklage kommunens brev av 22.01.21. Det anføres at det aldri har vært noen snarveg i dette området. Videre vises det til at å etablere en snarveg her vil være svært uheldig med tanke på trafikksikkerheten. Solem mener det er merkelig at det vises til friluftsloven i et boligområde som består av private eiendommer og veger. De som bor på Kuhaugen ønsker ikke gangtrafikk i deres hager, og etter hennes forståelse kan ikke hensynet til allemannsretten brukes som begrunnelse for et slikt tiltak.

    I tillegg til klage fra Solem, er det mottatt to brev fra henholdsvis Geir Lunde, Eva Gundersen, Finn Arne Graabak og Grethe Nyland Graabak datert 07.04.21, samt fra Kuhaugen Veglag datert 09.04.21. Fellers for disse uttalelsene er at det uttrykkes bekymring for trafikksikkerheten i området. I tillegg bestrides det at det at det tidligere har vært en snarvei/tursti i området. Det vises også til nylig vedtatte områdeplan for Melhus sentrum, hvor et enstemmig kommunestyre vedtok at det ikke var ønskelig med gjennomgangstrafikk langs smale og uoversiktlige veier på Kuhaugen. Den foreslåtte gang- og sykkelvegen mellom Melhustunet og Kuhaugen ble derfor i kommunestyremøtet i september 2019 tatt ut av områdeplanen, og endret til formål grønnstruktur.

Bilde:

Les mer i Gaula

Print

Number of views (695)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co